Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 440

k záměru prodeje bytových domů s pozemky – III. etapa privatizace domovního fondu

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

záměr prodeje bytových domů s pozemky – III. etapa privatizace domovního fondu dle současných platných Zásad prostupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených Městské části Praha 3 – III. etapa privatizace

k. ú. Žižkov:

čp. 1603 s pozemkem p. č. 4025 Koněvova 142

čp. 1642 s pozemkem p. č. 2053 Žerotínova 49

čp. 2429 s pozemkem p. č. 3998 Koněvova 160

k. ú. Vinohrady:

čp. 1832 s pozemkem p. č. 2995 Libická 5

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části