Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 439

k souhlasu s použitím znaku Městské části Praha 3

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s použitím znaku na připravované informační kartografické mapě Městské části Praha 3, kterou připravuje k vydání firma KOMPAKT spol. s r. o. s podmínkou, že bude mapa předložena MČ k definitivnímu schválení

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OK

            1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části