Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 437

k uzavření nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa pro hrobku Karla Hartiga

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

uzavřením nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa pro hrobku Karla Hartiga, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

            text nájemní smlouvy na pronájem hrobového místa pro hrobku Karla Hartiga, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat tuto nájemní smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části