Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 434

k revokaci usnesení RMČ č. 413 ze dne 21. 6. 2006 k návrhu Dohody o ukončení nájemního poměru a narovnání sporných práv s tím spojených

Rada městské části

I.         r e v o k u j e

-         usnesení RMČ č. 413 ze dne 21. 6. 2006 k návrhu Dohody o ukončení nájemního poměru a narovnání sporných práv s tím spojených v bodě II. takto:

II.     s c h v a l u j e

ukončení nájemního poměru k 31. 7. 2006 s XXXXXXXX, a to pouze za podmínek stanovených v textu Dohody o ukončení nájemního poměru a narovnání sporných práv s tím spojených, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

-         přílohu č. 2 usnesení Rady městské části č. 413 ze dne 21. 6. 2006, a to tak, že v čl. III. Skončení nájmu bude v první větě datum 30. 6. 2006 nahrazeno datem 31. 7. 2006

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části