Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 433

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkových organizací

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkových organizací dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. ředitelům jednotlivých příspěvkových organizací

1.1. převést schválené finanční prostředky z rezervního fondu do investičního fondu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části