Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 432

k úpravě rozpočtu roku 2006

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2006 o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 3 prostřednictvím usnesení Rady hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e

1. úpravu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2006 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

2.  rozpis neinvestičních příspěvků dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OE

            1.1. realizovat rozpočtové opatření dle bodů I. a II. tohoto usnesení

            2. vedoucímu OŠ

            2.1. podepsat příslušné platební poukazy dle bodu II. tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části