Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 431

k poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2006

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2006 ve výši 10 000 Kč Gymnáziu Sladkovského n. 8 jako prémii za umístění v soutěži o putovní Pohár starosty Hartiga, vyhlášené Městskou částí Praha 3

II.        u k l á d á

            1. vedoucímu OŠ

            1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení

            2. M. Českému, starostovi městské části

            2.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části