Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 429

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Přemyslovská 40/1925 XXXXXXXXXXX

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

žádost  XXXXXXXXX o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Přemyslovská 40/1925, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 638 ze dne 18. 8. 2004 a prodloužené o 1 rok usnesením Rady městské části č. 444 ze dne 15. 6. 2005

II.        s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou, a to od 1. 10. 2006 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 93 840 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách dle vzorové smlouvy schválené usnesení Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

 

III.      u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu II.

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části