Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 428

k pronájmu nebytového prostoru v domě Táboritská 24/16, Praha 3 nájemci Občanskému sdružení Remedium Praha

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s pronájmem nebytového prostoru č. 88 ve 2. podlaží domu Táboritská 24/16 o výměře 98,65 m2 jako prostor pro rehabilitační a relaxační programy – součást Klubu Remedium, centra aktivit pro seniory, Táboritská 22, Praha 3, za nájemné 900 Kč/m2/rok

II.        u k l á d á

            1. vedoucí OBNP

            1.1. vypracovat nájemní smlouvu na nebytový prostor

            2. M. Českému, starostovi městské části

            2.1. podepsat nájemní smlouvu na nebytový prostor

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části