Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 426

k darovací smlouvě mezi Městskou částí Praha 3 a Nadačním fondem RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA

Rada městské části

I.         s c h v a l u j e

znění darovací smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a Nadačním fondem RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části