Usnesení rady ze dne 12. 7. 2006 č. 425

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování ochranné a bezpečnostní služby

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování ochranné a bezpečnostní služby s firmou AZ SECURITY SERVIS, s. r. o., Limuzská 8, Praha 10, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše uvedený dodatek

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části