Usnesení rady ze dne 21. 6. 2006 č. 424

k vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci Prokopova 100/16, Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, Dubečská 900/10, Praha 10, jako nájemce objektu Prokopova 100, Praha 3 o vyjádření pro stavební povolení rekonstrukce Prokopova 100/16, Praha

II.        s o u h l a s í

s vydáním souhlasného stanoviska k PD pro stavební povolení č. 003/2006, zpracovatel Ing. Kostka Luděk a Ing. arch. Kraut Jiří na rekonstrukci objektu Prokopova 100/16, Praha 3

III.      u k l á d á

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. vydat souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části