Usnesení rady ze dne 21. 6. 2006 č. 419

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3

Rada městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

usnesení Výboru pro územní rozvoj a dopravu na poskytnutí návratných půjček dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        d o p o r u č u j e

            Zastupitelstvu městské části

            schválit

poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části