Usnesení rady ze dne 21. 6. 2006 č. 417

k uzavření smlouvy s Pražskou plynárenskou, a. s. – odběrné místo Blahníkova 16, Praha 3

Rada městské části

I.         s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy s Pražskou plynárenskou, a. s., která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

Ing. Bohuslav  N i g r i n        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části