Usnesení rady ze dne 14. 9. 2005 č. 588

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

návrh tajemnice Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za plnění mimořádných pracovních úkolů v průběhu roku 2005 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. oddělení personální práce a mezd

            1.1. zajistit vyplacení odměn

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části