Usnesení rady ze dne 14. 9. 2005 č. 587

k žádostem bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných  obytných domů

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s poskytnutím zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 410 054 Kč z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

 

 

II.        d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

podle přílohy č. 1 tohoto usnesení poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části