Usnesení rady ze dne 16. 2. 2005 č. 134

k informaci Ing. Daniela Reisiegela, zástupce starosty, o vzniku studie řešení občerstvení na vrchu sv. Kříže

Rada městské části

I.   b e r e   n a   v ě d o m í

1. informaci Ing. Daniela Reisiegela, zástupce starosty, o vzniku studie řešení občerstvení na vrchu sv. Kříže

2.   informaci Milana Českého, starosty, o postupu Stavebního odboru ÚMČ ve věci nelegálnosti postupu stávajících nájemců občerstvení

II.      u k l á d á

         1. vedoucímu OÚR

1.1. zadat vypracování studie využitelnosti celého území s ohledem na jeho rozvoj

Jan  P l í v a                        Milan  Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části