Usnesení rady ze dne 16. 2. 2005 č. 133

k prioritnímu přidělení bytů v roce 2005 Policii ČR a Městské policii Praha 3

Rada městské části

I.   b e r e   n a  v ě d o m í

žádosti o nájem bytů zaměstnanců Policie ČR a Městské policie Praha 3

II.      s o u h l a s í

1. s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou k bytům v domě čp.1472, Roháčova ul. 107 s těmito žadateli, navrženými Obvodním ředitelstvím Policie ČR Praha 3:

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

2. s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou k bytům s těmito žadateli navrženými Městskou policií Praha 3:

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

III.     u k l á d á

1. vedoucí OBNP

1.1. realizovat usnesení dle bodu II.  

Jan  P l í v a          Milan  Č e s k ý
zástupce starosty    starosta městské části