Usnesení rady ze dne 16. 2. 2005 č. 126

k revokaci usnesení Rady městské části č. 939 ze dne 15. 12. 2004 a revokace usnesení Zastupitelstva městské části č. 284 ze dne 28. 12. 2004 k prodeji pozemku parc. č. 3566/22 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.       r e v o k u j e

usnesení Rady městské části č. 939 ze dne 15. 12. 2004 k prodeji pozemku parc. č. 3566/22 v k. ú. Žižkov, Praha 3 v bodě II. schválit takto:

prodej pozemku parc. č. 3566/22 v k. ú. Žižkov, Praha 3 České republice – Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 307 230 Kč

II.      d o p o r u č u j e

         Zastupitelstvu městské části

         revokovat

usnesení Zastupitelstva městské části č. 284 ze dne 28. 12. 2004 k prodeji pozemku parc. č. 3566/22 v k. ú. Žižkov, Praha 3 v bodě II. schvaluje takto:

prodej pozemku parc. č. 3566/22 v k. ú. Žižkov, Praha 3 České republice – Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 307 230 Kč

III.    u k l á d á

         1. Ing. D. Reisiegelovi, zástupci starosty

  1.1. předložit revokaci Zastupitelstvu městské části k projednání       

Jan  P l í v a         Milan  Č e s k ý
zástupce starosty   starosta městské části