Usnesení rady ze dne 16. 2. 2005 č. 125

k návrhu vzorové smlouvy o převodu vlastnictví nebytové jednotky – garáže dle zák. č. 72/94 Sb. v budově čp. 2531 a čp. 2532 s pozemky parc. č. 2639/63, 2639/64 a 2639/197, 2639/198 vše v k. ú. Žižkov – Na Balkáně 80, 82, Praha 3

Rada městské části

I.       s c h v a l u j e

vzorovou smlouvu o převodu vlastnictví nebytové jednotky – garáže dle zák. č. 72/94 Sb. v budově čp. 2531 a čp. 2532 s pozemky parc. č. 2639/63, 2639/64 a 2639/197, 2639/198 vše v k. ú. Žižkov – Na Balkáně 80, 82, Praha 3, která tvoří přílohu tohoto usnesení

II.      u k l á d á

1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat výše citovanou smlouvu o převodu

Jan  P l í v a           Milan  Č e s k ý
zástupce starosty      starosta městské části