Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 554

ke spolupořadatelství na realizaci IX. ročníku Vinohradského vinobraní mezi Městskými částmi Praha 3 a Praha 2

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s realizací IX. ročníku Vinohradského vinobraní a s produkčním zajištěním projektu dle „Smlouvy o spolupořadatelství“, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat tuto smlouvu

 

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části