Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 546

k žádosti XXXXXXXXXXX o prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2492/16, K Chmelnici 2492/3, k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost XXXXXXXXXXX ze dne 16. 8. 2005, o prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2492/16, K Chmelnici 2492/3, k. ú. Žižkov, Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        s o u h l a s í

 

s prodloužením lhůty pro podpis kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2492/16, K Chmelnici 2492/3, k. ú. Žižkov, Praha 3, a to o 60 dnů

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části