Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 534

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Baranova 6/1899 – XXXXXXXXXXXX

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

žádost XXXXXXXXXXo prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Baranova 6/1899, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením  Rady městské části č. 769 ze dne 10. 12. 2003

 

 

II.        s o u h l a s í

 

            s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 9. 2005 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 60 648 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucí OBNP

            1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části