Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 532

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

doporučení sociální a zdravotní komise Rady městské části ze dne 14. 4. 2005 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou

paní XXXXXXXXXXXXX

 

 

II.        s o u h l a s í

 

s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou na byt č. 4, 1+k.k., I. kategorie v 1. patře DPS Roháčova 26, Praha 3 na dobu neurčitou s paní XXXXXXXXXXXX

            (osobní údaje jsou uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení)

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucí OBNP

            1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části