Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 530

k výměně plných vazeb střechy hospodářské budovy v Křesánově

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s provedením výměny plných vazeb střechy hospodářské budovy v Křesánově

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

zadat opravu firmě SORstav-plus, s. r. o., Letkovská 9, 326 00 Plzeň, IČO 26344068, ze cenu 202 311 Kč vč. DPH

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OTSMI

            1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat smlouvu o dílo

 

            2. Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

            2.1. předložit smlouvu o dílo k podpisu starostovi Městské části

 

            3. M. Českému, starostovi městské části

            3.1. podepsat uvedenou smlouvu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části