Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 529

ke smlouvě o výpůjčce (půjčitel  - Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, vypůjčitel Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3) č. j.:OIS-396/2005 + dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. j.: OIS-396/2005

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

            s uzavřením:

1. smlouvy o výpůjčce (půjčitel  - Česká republika – Ministerstvo vnitra,   Nad Štolou 3, Praha 7, vypůjčitel Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3) č. j.: OIS-396/2005, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

2.  dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. j.: OIS-396/2005, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat uvedenou smlouvu o výpůjčce

            1.2. podepsat uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části