Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 528

k uzavření nájemních smluv s hlavním městem Prahou

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

uzavření nájemních smluv s hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše uvedené smlouvy

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části