Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 527

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. S 909/05 na výmalbu chodeb Žižkovské radnice

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 909/05 na výmalbu chodeb Žižkovské radnice, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 909/05

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části