Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 525

k návrhu na pořízení DOHODY o spolupráci v drážní dopravě a využití drážních pozemků na území MČ Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

Memorandum o spolupráci v železniční dopravě na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje uzavřeného dne 15. 7. 2004 mezi Ministerstvem dopravy ČR, Správou železniční dopravní cesty, s. o., Českými drahami a. s., Hlavním městem Prahou a Středočeským krajem

 

 

II.        s o u h l a s í

 

s DOHODOU o spolupráci v drážní dopravě a využití drážních pozemků na území MČ Praha 3, uvedenou v příloze tohoto usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat tuto dohodu

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části