Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 524

k volebnímu řádu školských rad základních škol MČ Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            návrh volebního řádu školské rady

 

 

II.        s o u h l a s í

 

se zněním volebního řádu školské rady tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OŠ

            1.1. předat volební řád školské rady ředitelům základních škol MČ Praha 3

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části