Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 520

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            zápis č. 13 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 25. 7. 2005

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části

            1. žádosti o změnu nájemní smlouvy

2. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy s tím, že v Žerotínově 49 bude s nájemcem XXXXXXX uzavřena smlouva na dobu určitou 5 let od 1. 9. 2005

            3. žádosti o snížení nájmu

            4. ukončení nájmu, výpovědi

            5. různé

            6. ateliéry – nové nájemní smlouvy

            dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části