Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 517

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území Městské části Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

usnesení Výboru pro územní rozvoj a dopravu na poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území Městské části Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.        d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

            poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území Městské části Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení¨

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části