Usnesení ze dne 31. 8. 2005 č. 515

k částečné úhradě finančních nákladů na provoz přívěsu na kola

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s částečným proplacením finančních nákladů na provoz přívěsu na kola ve výši 3 000 Kč

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucímu OE

            1.1. zajistit plnění tohoto usnesení

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části