Usnesení rady ze dne 19. 10. 2005 č. 636

k návrhu kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 2846/3 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví pozemku parc. č. 2846/3 v k. ú. Žižkov, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše citovanou kupní smlouvu

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části