Usnesení rady ze dne 19. 10. 2005 č. 634

k vyřazení bytového domu čp. 1902 s pozemkem parc. č. 2058, k. ú. Žižkov – Žerotínova 48 z II. etapy privatizace bytového fondu a ponechání v majetku Městské části Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

vyhodnocení právních rizik vyplývajících z prodeje domu Žerotínova 48 vypracované JUDr. Veselým, které je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

vyřadit bytový dům čp. 1902 s pozemkem parc. č. 2058, k. ú. Žižkov – Žerotínova 48 z II. etapy privatizace bytového fondu a ponechat v majetku Městské části Praha 3

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty

            1.1. předložit materiál k projednání Zastupitelstvu městské části

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části