Usnesení rady ze dne 19. 10. 2005 č. 630

k poskytnutí finančních prostředků z Fondu starosty

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

doporučení kulturní a památkové komise ze dne 13. září 2005 poskytnout finanční prostředky ve výši 20 000 Kč z Fondu starosty

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            poskytnutí finančních prostředků ve výši 20 000 Kč z Fondu starosty jako příspěvek na financování nákladů spojených s realizací bronzové sochy k uctění památky generála Pattona

 

 

III.      u k l á d á

 

            1. vedoucímu OE

            1.1. zajistit plnění tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části