Usnesení rady ze dne 19. 10. 2005 č. 629

k zápisu RNDr. Jana H A V L Í Č K A  do Knihy cti Městské části Praha 3

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

se zápisem RNDR. Jana H A V L Í Č K A do Knihy cti Městské části Praha 3

 

„Za zásluhy o vlast – u příležitosti 100. výročí narození“

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucímu OK

            1.1. zajistit realizaci slavnostního zápisu

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části