Usnesení rady ze dne 19. 10. 2005 č. 628

k odměně řediteli Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. příspěvkové organizaci

            1.1. zajistit vyplacení odměny

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části