Usnesení rady ze dne 14. 12. 2005 č. 770

k uzavření mateřských škol v MČ Praha 3 ve dnech 27. 12. – 30. 12. 2005

Rada městské části

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

informaci pana Ing. Bohuslava Nigrina, zástupce starosty, vyplývající z porady s ředitelkami mateřských škol v MČ Praha 3 dne 1. 12. 2005

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

uzavření mateřských škol v MČ Praha 3 ve dnech 27. 12. – 30. 12. 2005, do nichž se přihlásí méně než 10 dětí

 

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části