Usnesení rady ze dne 14. 12. 2005 č. 769

k Dodatku č. 1 ke smlouvě S/1007/05, Dodatku č. 2 ke smlouvě S/516/04, Dodatku č. 2 ke smlouvě S/688/05 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích s TSK hl. m. Prahy

Rada městské části

 

 

I.         s o u h l a s í

 

s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě S/1007/05, Dodatku č. 2 ke smlouvě S/516/04, Dodatku č. 2 ke smlouvě S/688/05 o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních komunikacích s TSK hl. m. Prahy, které jsou přílohami č. 1 - 3 tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše uvedené dodatky ke smlouvám

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části