Usnesení rady ze dne 14. 12. 2005 č. 768

k poskytnutí finančních prostředků z Fondu starosty

Rada městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty ve výši 15 000 Kč na výrobu dokumentárního filmu pro MČ Praha 3 o zhotovení sochy Jaroslava Haška od studia Císař

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. vedoucímu OE

            1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části