Usnesení rady ze dne 14. 12. 2005 č. 761

k poskytnutí finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního

Rada městské části

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            doporučení a zápis ze zasedání  komise  sociální a zdravotní  Rady  městské  části  ze dne

8. 12. 2005 k poskytnutí finančních prostředků na sociální účely na základě předloženého požadavku

 

II.        d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

            navržené dary na sociální účely

 

            1. Remedium Praha, OS, Vinohradská 176, Praha 3

                Helena Kubů, manažerka programů pro seniory                              50 000 Kč

 

            2. Remedium Praha, OS, Vinohradská 176, Praha 3

                Bc. Markéta Veselá, vedoucí Občanské poradny                            25 000 Kč

 

III.      n e s o u h l a s í

 

            s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního

 

            1. Městská část Praha 14

                Mgr. Jaroslav Jiroušek, zástupce starosty

 

            2. FNKV, Šrobárova 50, Praha 10

                Doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc., přednosta kliniky

 

            3. FNKV, Šrobárova 50, Praha 10

                Doc. MUDr. Ladislav Horák, Dr.Sc.

 

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části