Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 736

k zařazení bytového domu Písecká čp. 2192/15 s pozemkem parc. č. 3582/2 vše v k. ú. Vinohrady do III. etapy privatizace domovního fondu

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

usnesení Výboru zastupitelstva pro privatizaci bytového fondu č. 84 ze dne 28. 11. 2005, které je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

zařazení bytového domu Písecká čp. 2192/15 s pozemkem parc. č. 3582/2 vše v k. ú. Vinohrady do III. etapy privatizace domovního fondu

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části