Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 734

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

            změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace, která je přílohou tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části