Usnesení rady ze dne 30. 11. 2005 č. 732

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Rada městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.        d o p o r u č u j e

 

            Zastupitelstvu městské části

 

            schválit

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

 

Ing. Bohuslav  N i g r i n       Milan  Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části