Usnesení rady ze dne 19. 1. 2005 č. 72

k návrhu na pořízení Územního rozhodnutí o stavební uzávěře v celém území “Nákladové nádraží Žižkov”, Praha 3

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj ZMČ ze dne 10. ledna 2005 – bod č. 6

II.  s o u h l a s í
s usnesením Výboru pro územní rozvoj a dopravu ZMČ P3 ze dne 10. ledna 2005 na pořízení Územního rozhodnutí o stavební uzávěře v celém území ”Nákladové nádraží Žižkov”, Praha 3

III.  u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
1.1. učinit nezbytné kroky k získání Územního rozhodnutí o stavební uzávěře v celém území ”Nákladové nádraží Žižkov”

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části