Usnesení rady ze dne 19. 1. 2005 č. 70

k zadání zakázky na realizaci prodeje bytových jednotek v domech K Lučinám 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 4, 6, 8, K Chmelnici 3, 5, 7, Praha 3, k. ú. Žižkov

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
se zadáním zakázky na realizaci prodeje bytových jednotek v domech K Lučinám 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 4, 6, 8, K Chmelnici 3, 5, 7, Praha 3, k. ú. Žižkov, firmě Realitní kancelář SEVER s. r. o., se sídlem Dvořákova 20/1579, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 61324752

II.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1.1. zajistit realizaci dle bodu I.

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části