Usnesení rady ze dne 19. 1. 2005 č. 65

k záměru prodeje bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb. v domech čp. 2461/3, 2462/5, 2463/7 s pozemky parc. č. 2639/34, 2639/35, 2639/36 a pozemky parc. č. 2639/32, 2639/33, 2639/181 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 3, 5, 7, Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
záměr prodeje bytových jednotek dle zák. 72/94 Sb. v domech čp. 2461/3, 2462/5, 2463/7 s pozemky parc. č. 2639/34, 2639/35, 2639/36 a pozemky parc. č. 2639/32, 2639/33, 2639/181 vše v k. ú. Žižkov – K Lučinám 3, 5, 7, Praha 3

II.  u k l á d á
1. vedoucí OOS
1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ing. Bohuslav N i g r i n           Milan Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části