Usnesení rady ze dne 19. 1. 2005 č. 64

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Lucemburská 34/1830

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Lucemburská 34/1830, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části č. 194 ze dne 10. 3. 2004

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou a to od 1. 4. 2005 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 60 480 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP
1.1. uzavřít nájemní smlouvu dle bodu II.

Ing. Bohuslav N i g r i n          Milan Č e s k ý
zástupce starosty               starosta městské části