Usnesení rady ze dne 18. 5. 2005 č. 370

k uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o záručním servisu a údržbě klimatizačních zařízení s firmou CERTIS Klimatizace s. r. o.

Rada městské části

  

I.         s o u h l a s í

 

1. s uzavřením smlouvy o dílo s firmou CERTIS Klimatizace s. r. o., se sídlem Chelčického 10, Praha 3, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

 

2. s uzavřením smlouvy o záručním servisu a údržbě klimatizačních zařízení s firmou CERTIS Klimatizace s. r. o., se sídlem Chelčického 10, Praha 3, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1. M. Českému, starostovi městské části

            1.1. podepsat výše uvedené smlouvy

 

  

Ing. Bohuslav  N i g r i n          Milan  Č e s k ý
zástupce starosty                starosta městské části